Kamu ve özel sektör ile çok sayıda proje bazlı çalışmaya imza atan ve önemli çıktılar elde eden Kırıkkale Üniversitesinin, farklı alanlarda ülkemize, bölgemize katkı sağlayacak projeler üretmek isteyen öğrenci, akademisyen, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini hibe desteği konusunda ülkemizin önde gelen kurum temsilcileriyle buluşturduğu 2. Proje Yönetimi Çalıştayı kapanış toplantısı ile sona erdi.

(1)

Üç gün süren 2. Proje Yönetimi Çalıştayı, Mavi Salon’da yapılan açılış töreni ile başladı.

Hibe, inovasyon, Ar-Ge ve proje hazırlama konusunda bilgilendirme ve eğitimlerin yer aldığı çalıştayın açılış törenine Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü ve Proje Yönetimi Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Şimşek, Kırıkkale Teknopark Genel Müdür Prof. Dr. Ömer Varışlı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Dairesi Başkanı  Mehmet Fatih Günay, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Daire Başkanı Dr. İbrahim Baş, TÜBİTAK ARDEB Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu Koordinatörü Dr. Altuğ Çil, TÜBİTAK BİYOTEG Koordinatörü Işık Aşar, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Mustafa Ümit Yorgancılar, Kırıkkale KOSGEB İl Müdürü Köksal Özen, Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale İl Koordinatörü Bilal Özcan, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü’nden Uzman Nurcan Çivici, Gençlik ve Spor Bakanlığından Uzman Özgür Karataş, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Güney, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

(14)

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Proje Yönetimi Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Şimşek’in açılış konuşmaları ve panel ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü ve Proje Yönetimi Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Şimşek, “Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ikincisi düzenlenen, Proje Yönetimi Çalıştayımıza hoş geldiniz. Bugün, çalıştayımıza katılan kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve çalıştay süresince bilgilendirme toplantılarında bizlere katkılar sunacak kıymetli kurum uzmanlarına, destekleri için şahsım ve kurumum adına bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Son yıllarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki ilerlemelerin dünyamızın çehresini çok hızlı bir şekilde değiştirdiğine şahitlik etmekteyiz. Ar-Ge, Ür-Ge, araştırma, girişimcilik ve yenilik ekosistemlerindeki köklü değişikliklerle birlikte, ileri teknolojilere yatırım yapan ülkeler ve kurumlar daha fazla öne çıkmaktadır. Küresel rekabetin ana belirleyicilerinden olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, ülkelerin ve işletmelerin rekabet gücünde en belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Orta ve yüksek teknoloji üreten ülkeler, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine daha fazla yatırım yaparak rekabet avantajı elde etmekte, küresel arenada üstünlükler sağlamada ve gelişimlerini artırarak sürdürmektedirler.  Bilindiği üzere, Ar-Ge süreçleri temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme gibi bir dizi faaliyeti içermektedir. Bu süreçlerin her birinin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve takip edilmesi gereklidir. Bu bağlamda, hedeflenen Ar-Ge süreçlerinin profesyonel bir bakış açısıyla projelendirilmesi son derece önemlidir. Bunların dışında girişimcilik, kalkınma ve sosyal içerme konularında ülkemizin potansiyelini açığa çıkartacak ve pratiğe dönüştürecek eylemleri de üretmek gerekmektedir. Projelerin yürütülmesi ve tamamlandıktan sonra da aynı etkiyle devam edebilmesi, yani başarılı bir proje yönetimi için birçok unsurun bir arada olması gerekir. Artık günümüzde nitelikli projeler, sistematik proje yönetim yaklaşımlarını, prensiplerini ve araçlarını kullanmayı zorunlu kılmaktadır.  Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz I. Proje Yönetim Çalıştayından elde ettiğimiz çıktılardan en önemlisi ülkemizdeki fon sağlayıcı otoritelerin daha iyi tanınması gerekliliğidir. Ayrıca birçok kurum ve kuruluşlar ile araştırmacı tarafların hibe fırsatları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı da gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda ise bu hibe ve destekler hakkında bilgi sahibi olunsa da proje çağrı metinlerinin dikkatlice okunmaması, eksik teknik bilgi veya uygun olmayan çağrılara yapılan başvurular vb. nedenlerle, bu destekler tam anlamıyla değerlendirilememektedir. II. Proje Yönetimi Çalıştayı bu sorunsallara çözüm üretebilecek ve kurumsal proje kapasitesini artırabilmek amacıyla otoritelerle buluşma ve proje yönetimi eğitimi aşamalarından oluşmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız ve 3 gün boyunca sürecek çalıştayımıza, ülkemizde ulusal düzeyde hibe ve destek sağlayan kuruluşlarımızı davet etmiş bulunuyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) ve İçişleri Bakanlığı (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü)’nın çok kıymetli yöneticileri, bugün bizlerin arasında bulunmaktadır. Açılış konuşmalarından sonra gerçekleştirilecek panelimizde, ‘Türkiye’de uluslararası ve ulusal proje hibe destekleri ve önemi’ isimli oturum düzenlenecektir. İkinci gün Proje Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilerek, proje çağrılarına yönelik nasıl proje hazırlanması gerekliliği üzerinde durulacak, teorik ve pratik anlamda bilginin projelendirilmesi hususlarına önem verilecektir. Üçüncü gün ise ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görenler ile akademisyenlerimize, ulusal ve uluslararası düzeyde verilen önemli bursların bazılarının tanıtım ve bilgilendirmesi yapılacaktır. Gelecek yıllarda düzenlemeyi planladığımız proje yönetimi çalıştaylarımızı, geçmiş deneyimlerimizin ışığında daha da geliştirerek, geleneksel bir etkinlik haline getirme arzusu içindeyiz” diye konuştu.

(7)

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, “2. Proje Yönetimi Çalıştayının hazırlanmasında emeği geçen, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz Doç. Dr. Tuncay Şimşek başta olmak üzere, Dr. Yasin Can Gönültaş’a ve tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Proje kültürü, artık Türkiye’de hem araştırma-geliştirme alanında hem eğitim-öğretim alanında hem de toplumsal katkı alanında büyük önem kazanmaya başladı. Ülkemiz, projelere ciddi yatırımlar yapıyor. AR-GE’ye ayrılan pay gayrisafi milli hâsılada yüzde birlerden yüzde üçlere çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu sebeple bugün ön sırada oturan Fonlayıcı Kuruluşlardan Temsilcileri, sizlerle buluşturmayı görev bildik. Biliyorsunuz ki 2022 yılının sonundan itibaren yani 2023 yılının başında Kırıkkale Üniversitesinin, yükseltilme ve atanma kriterlerini değiştirdik.

50 (10)

Burada yaptığımız en önemli değişiklik, akademisyenlerimizin öğrencilerimizi de katarak proje yapmasını teşvik ettik. Proje yapmayı, yönetmeyi ve sonlandırmayı teşvik amacıyla yaptığımız bu çalışmalar, akademisyenlerimiz arasında önemli ivme sağladı. 2023 yılında önemli iki parametre açıklandı. Birincisi: 21 Aralık 2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu İzleme değerlendirme kriterlerinin, ulusal sonuçlarını açıkladı. Bu sayede Kırıkkale Üniversitesinin sıralamadaki yerini görme fırsatı elde ettik. İkincisi: TÜBİTAK 2023 ikinci dönem 1001 projeleri değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Kırıkkale Üniversitesi 13 akademisyenimizle başvuruda bulundu. 13 Akademisyenimizden 2’si başarılı bulundu. Kırıkkale Üniversitesinin Ar-Ge’ye ayırdığı, projelere ayırdığı payları her gün zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz, proje çeşitliliğimizin sürekli geliştiriyor. Uluslararası etkinlik düzenlemeden başlamak üzere, uluslararası etkinliklere katılım, bağımsız projeler, sanayi destekli projeler adı altında çok sayıda proje destek kalemlerimiz ve desteklerimiz mevcut. Biz Üniversite dışı mali kaynaklara yönlenmeyi daha çok hedefliyoruz. Hem ulusal kaynakları hem de uluslararası fonları yöneten, burada bulunan değerli temsilcilerimiz paylaşımlarını bugün can kulağıyla dinlemenizi ümit ediyorum. Yine bölgesel kalkınma idarelerimiz Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarisi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, bizim özellikle toplumsal katkı projelerimizin fonlayıcı kurumlarımız arasında. Yerelde KOSGEB’imizin de ciddi teknoloji geliştirme bölgesindeki şirketlerimize desteklerini hep birlikte gözlemliyoruz” dedi.

(35)

Açılış konuşmalarının ardından “Türkiye’de Proje Hibe Destekleri ve Önemi” konulu panele geçildi.

Panelde konuşmacılar, kurumlarınca desteklenen alanlar, destek şartları ve miktarı hakkında bilgi verdiler ve dinleyicilerin sorularını yanıtladılar.

Panel sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Proje Yönetimi Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Şimşek, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Güney ve Çalıştay Koordinatörlerinden Dr. Öğr. Gör. Yasin Can Gönültaş tarafından konuşmacılara teşekkür edilerek; plaket ve hediyeleri verildi. Açılış programı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Çalıştayın ilk günü TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB, Türkiye Ulusal Ajansı, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in uzman, eğitimci ve araştırmacılara yönelik verdiği desteklerinin anlatıldığı sunumlar ile devam etti.

Programın ikinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Özhavzalı tarafından akademisyenlere, firmalara ve öğrencilere yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.

(29)

Çalıştay, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Uzmanlarından Ehed Muhammed Aymaz’ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B- Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği, Şeymanur Yağcıoğlu’nun, 2214-A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı, Elmas Ay’ın, 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Şeyma Sayımlar’ın, Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA) ve İrem Arıcan Yiğit’in Fulbright Burs Programı tanıtımı ve  kapanış toplantısı ile sona erdi.

50 (3)

Çalıştayla ilgili genel değerlendirme yapılan kapanış toplantısına katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, çalıştayın, ülkemize katkı sağlayacak projeler üretmek isteyen öğrenci, girişimci, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcileri ile proje üretimi ve desteği konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarının buluşmasına vesile olduğunu ve katılımcılara önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi