KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri geçici teminat bedelleri ve aylık muhammen kira bedelleri belirtilen 2 adet taşınmazın işletmeciliği 2886 DİK nın 45.maddesince açık artırma usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra.
no
Cinsi İhale yapılacak yerlerin adresleri Aylık
Muh.bedel
Geçici tem.bed
1 Büfe Fabrikalar mahallesi 2. Sokak  no:2/A   5.780,00 2.081,00  
2 Dükkan Sanayi Mahallesi Karadeniz caddesi 4/B    1.300,00    468,00


2-İhale 12.06.2024 Çarşamba günü saat 10.30 da başlayıp 10 ar dakika ara ile Belediyemiz hizmet binası 3. Kat Encümen odasında yapılacaktır.
 3-İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.
 4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden  istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdanının fotokopisini  ibraz etmesi
  2. Geçici Teminat makbuzunu ibraz etmesi
  3. İkametgah kaydını ibraz etmesi
  4. Katılımcı adına vekaleten ihaleye katılıyor ise katılımcı adına teklif vermeye, ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noterden vekaletnameyi ibraz etmesi
  5. Şirket adına katılan, şirket müdürünün imza siriküsü veya şirket müdürü adına ihaleye katılan katılımcı ihaleye katılmaya,  teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz etmesi
  6. Belediyemize ait borcu olmadığına  dair belgeyi ibraz etmesi
#ilangovtr Basın No ILN02041554