İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ (KISMİ ZAMANLI OLARAK) HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 124 SAAT) VE İŞ YERİ HEKİMİ (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 74,5 SAAT) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/579562

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
b) Adresi : Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3183573700 - 3183573712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 124 SAAT) VE İŞ YERİ HEKİMİ (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 74,5 SAAT) HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 124 SAAT) 12 AY İŞ YERİ HEKİMİ (1 KİŞİ) (KISMİ ZAMANLI AYLIK 74,5 SAAT) 12 AY
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale İl Özel İdaresinin Yahşihan (Erenler mah.), Merkez Bina, İl Genel Meclis Binası Kırıkkale (Ovacık Mah. Hürriyet cad.), Keskin, Sulakyurt, Delice, Balışeyh ve Çelebi İlçesi Şantiyeleri, Yemekhane ve Sosyal tesisler Tamir Atölyeleri ve Ambarlarda çalışan, Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi (Balışeyh 3.2363.01.01.1031986.071.03.64/000/001 Sigorta sicil numaralı) * 131 işçi personel; Kurumumuza bağlı çeşnigir yöresel ürünler üretim ve pazarlama şirketi işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği hizmet alımı (2 4399 01 01 1027602 071 06 45 000 Sigorta sicil numaralı) * 56 işçi personel; il özel idaresi işçi personelin işyeri hekimi ve İş sağlığı güvenliği hizmeti alımı (142110101000744107101-33/000 işyeri sigorta sicil numaralı) * 111 il özel idaresi memur personelin işyeri hekimi hizmet alımı (Memur personele periyodik muayene ve tetkikler yapılmayacak.) İşyeri hekimliği hizmeti sağlanacak. * TYP, toplum yararına çalışma programı kapsamında işkur personeli alımı yapılacaktır personel sayısı yıl içinde belirlenecektir. İşyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği hizmet alımı.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Salonu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Alımı İşi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02031688