İHALE İLANI
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ
1-       Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Kırıkkale ili Yahşihan İlçesinde   bulunan aşağıda tüm nitelikleri yazılı bir  (1) adet hissesiz taşınmaz satışı.
2-       İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No:30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binası 1.katında bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 2886 sayılı yasanın 36.maddesi göre Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.
3-       Aşağıda yazılı taşınmazın tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin %3 oranında geçici teminat alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge ihale dosyası için( ada-parsel)  T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki TR31 0001 0003 1636 8239 4252 14 nolu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun istenilen belgelerle teslim edilmesi gerekmektedir.
4-       Arsaya ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve 10.000 TL şartname bedeli T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki      TR31 0001 0003 1636 8239 4252 14 nolu kurum hesabına yatırılarak şartname temin edilir.Ayrıca  www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266 nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler.
5-       Satışı yapılacak olan taşınmazın bilgileri şu şekildedir:
SIRA  YERİ İMAR DURUMU HİSSE DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kırıkkale
Yahşihan/Yenişehir
Konut+Ticari Alan (6 Kat + 1 kat Kot) TAM 387 17 4.933,7 m2 180.000.000,00 TL 5.400.000,00 TL 17.07.2024 11.00

6-    İsteklilerin ihaleye katılabilmeri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar Kırıkkale İl Encümen Başkanlığına teklifleri vermeleri gerekmektedir.
   A-) Gerçek kişiler ; 
      a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden  alınmış yerleşim yeri belgesi.
      b-) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
      c-) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname aslı  ve vekalet edene ait imza beyannamesi aslı .
      d-) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırılan teminatın makbuzu
      e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
      f-)Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname
  B-) Tüzel kişiler ;
       a-)Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri aslı .
       b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından 2024 yılında alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu belgenin aslı
       c-) Ticaret sicil gazetesi
       d-) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırılan teminatın makbuzu
       e-)Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
       f-)Vekaleten katılımda ise ek olarak noter tasdikli vekaletname aslı , vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
      g-)Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname
   C-) Ortak Grişimlerden;        
      a-)  Noter tastikli Ortak Girişim Beyannamesi
      b-)  Ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için , bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
7-     Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları, 2886 sayılı Kanunun 37nci maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri
içerecek şekilde hazırlanmalıdır;
        A-) İÇ ZARF : İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir(iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, teblikat esas açık adresi yazılır ve
kapatılan yeri imzalanır yada mühürlenir).
        a-) Teklif mektubu : Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak,
mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık
olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak
hiç yapımamış sayılacaktır.
        B-) DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir(Dış zarfın üzerinde isteklinin adı-soyadı , açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılır).
       a-)Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf )
       b-) Bu ilanın açıklamalar kısmı 6 inci maddesi fıkralarında belirtilen ve ihalelerde katılmak için talep edilen diğer belgeler.
8-      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9-       İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-       Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır.
#ilangovtr Basın No ILN02055815