UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

İDRAR ANALİZİ (STRİP İLE) VE TAM İDRAR ANALİZİ (STRİP+MİKROSKOPİ) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/465590

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi –Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4(Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE YAHŞİHAN KIRIKKALE YAHŞİHAN/KIRIKKALE

c) Telefon ve faks numarası

:

3183335021 - 3182252819

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İDRAR ANALİZİ (STRİP İLE) VE TAM İDRAR ANALİZİ (STRİP+MİKROSKOPİ) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İDRAR ANALİZİ (STRİP İLE) VE TAM İDRAR ANALİZİ (STRİP+MİKROSKOPİ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi –Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 730 takvim günüdür. Yüklenici kitleri veya sarf malzemeleri idarenin faks ile siparişlerine göre teknik şartnamede belirtilen süreler içerisinde teslim edilmesi süre belirtilmedi ise 20 gün içerisinde teslimi gerekmektedir. Eksik veya hiç teslim edilmemesi halinde ihtar yapılmaksızın teslim edilmeyen Her takvim günü için Sözleşme bedeli üzerinden binde iki oranında ceza uygulanacak eğer yine eksikler giderilmemesi durumunda Birim Fiyat Sözleşmesinin 34.maddesinde belirtilen cezalar uygulanacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 takvim günü içerisinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE) TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler; 1-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler, 2-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır. 3-İsteklilerin teklif ettiği KİTLER VE/VEYA SARFLAR ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen CİHAZLAR T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif edilen cihazın teknik özelliklerini gösteren katalogları veya dokümanları teklif dosyasında Türkçe olarak sunmalıdır. Başka bir dilde sunulan katalog veya dokümanlar Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.-İhale komisyonu tarafınca cihazlar ile ilgili demonstrasyon gerekmesi durumunda demonstrasyon istenebilecektir. Demonstrasyon istenmesi durumunda tarihini idare belirleyecektir.Demonstrasyon ile ilgili tüm işlemler idare tarafından isteklilere EKAP üzerinde bildirilecektir. Demonstrasyona ait bütün giderler istekli firmaya aittir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01827044