101 kişiye iş imkanı

Trakya Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, tekniker, teknisyen, büro personeli, destek personeli(temizlik, kaloriferci, hasta bakımın ve temizliği, aşçı, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında personel alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları ve kontenjan dağılımına dair detaylar bu haberimizde.

Trakya Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, tekniker, teknisyen, büro personeli, destek personeli(temizlik, kaloriferci, hasta bakımı,, ve temizliği, aşçı, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında personel alımı başvuruları sürüyor.Trakya Üniversitesi Personel Alımı Şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvurduğu pozisyon ile aynı pozisyonda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Tüm adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili bir durumunun olmaması gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan tüm adaylardan işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır, göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup buna ilişkin beyan formu alınacaktır.8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

I- Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan;

Tüm kodlardaki Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olma şartı aranacaktır.

1) Destek Personeli (Temizlik) (Pozisyon Kodu 125);

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde “X – Y ARDIMCI HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak.

b)Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları da dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

Görev Tanımı:

1- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi görevler,

2- Üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma armatür vb yerleri silme temizleme ve süpürme,

Kaynak: Haber Merkezi